REGULAMIN KONKURSU: Pakowanie walizki na czas

Relaksmisja Sp. z o.o. sp. k.

Józefińska 4/3

30 – 529 Kraków

NIP: 6751458369

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie.
 2. Konkurs odbywać się będzie w ramach i na terenie Małopolskich Targów Ślubnych przeprowadzanych w Krakowie   w   dniu   09.01.2022.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator, Fame Sport Club oraz Green Cell Fresh Energy.
 4. Wykorzystanie nazwy Konkursu oraz znaku firmowego Konkursu, w tym także w celach reklamowych lub handlowych, wymaga otrzymania zgody Organizatora.
 5. Zasady prowadzenia   Konkursu   określa   wyłącznie   niniejszy Regulamin.   Wszelkie informacje  o  Konkursie  dostępne  w  materiałach  reklamowych  i  na  plakatach  mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Niniejszy Regulamin   jest   dostępny   na   stronie   internetowej https://relaksmisja.com/regulamin-konkursu-pakowanie-walizki-na-czas/ oraz  u  Organizatora  w  trakcie  trwania

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu  może  zostać  wyłącznie  pełnoletnia  osoba  fizyczna  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba przystępująca   do   Konkursu,   dalej   zwana Uczestnikiem,   powinna   przed przystąpieniem  do  Konkursu  zapoznać  się  z  treścią  niniejszego  Regulaminu,  zwanego dalej Regulaminem.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla par.
 4. Uczestnik zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zawartych  w  Regulaminie  zasad,  jak również  potwierdza,  iż  spełnia  wszystkie  warunki,  które  uprawniają  go  do  udziału  w Konkursie.
 5. Uczestnictwo w  Konkursie  jest  dobrowolne,  a  uczestnik  przystępując  do  Konkursu akceptuje tym samym wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie.
 6. Uczestnik (1 para) może dokonać tylko jednego zgłoszenia, w zgłoszeniu należy podać imię oraz aktualny adres email.
 7. Konkurs trwa od godziny 10:00 do 15:30 w dniu 9.01.2022.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a Organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/relaksmisja najpóźniej w dniu 14.01.2022.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na pakowaniu walizki w podróż poślubną na czas.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięskie pary, które osiągnęły najszybszy czas.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody drogą mailową.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie za zajęcie I miejsca jest: bon na 1 trening tenisa z trenerem dla dwóch osób w Fame Sport Club w Krakowie, gadżety Organizatora oraz power bank od Green Cell Fresh Energy, za zajęcie II miejsca – bon na 1 trening tenisa z trenerem dla dwóch osób w Fame Sport Club w Krakowie, ładowarkę USB od Green Cell Fresh Energy oraz gadżety Organizatora, za zajęcie III miejsca: bon na 1 trening tenisa z trenerem dla dwóch osób w Fame Sport Club w Krakowie oraz gadżety Organizatora.
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora lub na prośbę zwycięzcy może być ona wysłana na adres domowy na terenie Polski.
 3. Jeżeli zwycięzca zdecyduje się odebrać nagrodę osobiście w siedzibie organizatora należy odebrać ją najpóźniej do dnia 28.02.2022. Po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na swoim fanpage na portalu Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Pakowanie walizki na czas).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Oświadczenia w zakresie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez podany adres e-mail: [email protected].
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane od Uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 4. Uczestnik oświadcza, że  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  od  Organizatora  informacji  handlowych i marketingowych drogą  elektroniczną na podany adres e-mail.
 5. Uczestnik oświadcza, że   wyraża   zgodę   na   publikację   i   rozpowszechnianie   jego wizerunku w mediach i sieci internetowej w związku z udziałem w Konkursie.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej https://relaksmisja.com/regulamin-konkursu-pakowanie-walizki-na-czas/
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.