Regulamin konkursu: Najciekawsze zdjęcie z plecakiem Relaksmisji

REGULAMIN KONKURSU NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE Z PLECAKIEM RELAKSMISJI

 

Relaksmisja Sp. z o.o. sp. k.

ul. Józefińska 4/3

30 – 529 Kraków

NIP: 6751458369

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator, Fame Sport Club i  Green Cell Fresh Energy.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Organizatora.
 4. Konkurs trwa do północy dnia 6.03. 2022.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage’u Organizatora najpóźniej w dniu 10.03.2022 roku.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/relaksmisja
 7. Uczestnik oświadcza, że   wyraża   zgodę   na   publikację   i   rozpowszechnianie   jego wizerunku w  mediach i sieci internetowej w związku z udziałem w Konkursie.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod wskazanym postem konkursowym na fanpage’u Organizatora zdjęcia z podróży, na którym widoczny będzie plecak/torba Organizatora oraz informacji, gdzie zdjęcie zostało zrobione.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 4. Najciekawsze zdjęcia zostaną wybrane przez Relaksmisja Team.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 1. Nagrody w konkursie: Miejsce 1: leżak z logotypem Organizatora oraz Bon na godzinny trening tenisa dla jednej osoby w Fame Sport Club w Krakowie, Miejsce 2: leżak z logotypem Organizatora oraz power bank od Green Cell Fresh Energy, Miejsce 3: leżak z logotypem Organizatora oraz ładowarka USB od Green Cell Fresh Energy.
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora w Krakowie.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 21.04.2022, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – NAJCIEKAWSZE ZDJĘCIE Z PLECAKIEM RELAKSMISJI – REKLAMACJA).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Relaksmisja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez podany adres e-mail: [email protected].
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Relaksmisja.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (https://www.facebook.com/relaksmisja).
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.